Hobšovice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Novinky

Aktuality

 

Podzimní svoz pneumatik a nebezpečného odpadu dne 31.10.2020

Datum: 26. 10. 2020

Obecní úřad HOBŠOVICE a FCC Česká republika, s.r.o.
pořádají mobilní svoz pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec Hobšovice.
Datum: sobota 31.10.2020
13:05 – 13:25 před obecním úřadem ( u lípy)
13:30 – 13:45 Skůry (náves u studny)
13:50 – 14:05 Křovice (u autobusové zastávky)
Upozorňujeme občany, že musí mít ochranné roušky a dodržovat minimální rozestupy 2 m.

Omezený provoz Městského úřadu ve Slaném po dobu nouzovém stavu.

Datum: 21. 10. 2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SLANÉM SI VÁS DOVOLUJE INFORMOVAT O SVÉM PROVOZU, S OHLEDEM NA USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 994.
Více v příloze.

Krizová opatření schválená na jednání vlády ČR dne 21. 10. 2020.Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Datum: 21. 10. 2020

Vláda s účinností od 22.10.2020 od 6:00 do dne 3.11.2020 do 23:59 hod. nařizuje tato krizová opatření:
Usnesení č. 1078:Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob;
Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb;
Usnesení č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
Usnesení vlády a mimořádné opatření MZDR jsou v příloze.

ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.

Datum: 14. 10. 2020

Podle § 14 odst. 4 písm. c) a odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR
usnesením ze dne 30. 9. 2020 č. 957, v návaznosti na usnesení vlády č. 1033 ze dne 12. 10. 2020, za účelem
vykonávání péče o děti a mládež nařizuji:
- vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách....více v příloze.

Vyhlášení nouzového stavu V ČR od 5.10.2020, Usnesení vlády z 12.10.2020

Datum: 14. 10. 2020

Vyhlášení nouzového stavu:
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
Některá nařízení vlády ze dne 12.10. k hromadným akcím a nošení ochranných roušek v příloze.

Sobotní burzy v Ředhošti.

Datum: 5. 10. 2020

Na trzích v Ředhošti se až do konce roku 2020 budou konat sobotní burzy od 7:00 do 12.00 hodin.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum: 21. 9. 2020

Upozornění k odstranění stromoví v příloze.

Informace o další etapě uzavírek v oblasti Žižicka + otevření přeložky komunikace I/16 od úterý 22. 9. 2020.

Datum: 16. 9. 2020

Z důvodu uzavírek silnic v oblasti Žižicka + otevření přeložky komunikace I/16 od úterý 22. 9. 2020 do 12.12.2020 jsou zavedeny objízdné trasy autobusových linek:
- obce Blahotice a Vítov jsou i nadále obsluhovány linkou 456, linka 617 jede objízdnou trasou po nové přeložce komunikace I/16 mimo obce Blahotice, Vítov, Luníkov a Ješín
- obec Ješín je obsloužena výhradně linkou 623. Pro spojení z Ješína do Slaného využijte linku 623 do Žižic, kde je zajištěn garantovaný přestup na linky 593 nebo 594 do Slaného.
- linky 593 a 594 se vrací do trvalého stavu (jedou přes Drnov, Žižice a Luníkov)
Jízdní řády budou během následujících dní k dispozici na webu www.pid.cz<http://www.pid.cz>.

Stolní kalendář na rok 2021.

Stolní kalendář na rok 2021.

Datum: 18. 8. 2020

Na Obecním úřadě máme v prodeji stolní kalendář na rok 2021, kde jsou historické fotografie okolních obcí i obce Hobšovice.
Cena: 69,- kč

Víceúčelové hřiště v Hobšovicích, projekt rok 2020, úspěšná žádost o dotaci, výběrové řízení v srpnu 2020.

Datum: 17. 8. 2020

Obec Hobšovice v únoru 2020 podala žádost o dotaci na stavbu víceúčelového hřiště na p.č.32/1, k.ú. Hobšovice (na místě stávajícího hřiště).
Rozpočet na stavbu činí: 1 316 846 Kč, dotace: 857 420 Kč.
V polovině srpna proběhlo VŘ na dodavatele akce, vítězem VŘ se stal Ing. Jiří Huptych J.I.H., cena za dílo z výběrového řízení: 968 419,44 Kč bez DPH. S touto firmou uzavřela obec Hobšovice smlouvu o dílo, zahájení prací v říjnu 2020, dokončení akce je plánováno do 31.5.2021.

Budova obchodu s potravinami Hobšovice č.p.20

Nabídka pronájmu obchodu s potravinami v Hobšovicích

Datum: 29. 6. 2020

Obec Hobšovice nabízí k výhodnému pronájmu budovu č.p. 20 Hobšovice k provozování prodeje potravin.

Třídění odpadů ze hřbitova Hobšovice a Skůry od 1.6.2020.

Datum: 11. 6. 2020

Zastupitelstvo rozhodlo, že od června 2020 se zruší velké kovové popelnice na směsný komunální odpad, které jsou umístěny před našimi hřbitovy a odpad ze hřbitovů se bude třídit. Před hřbitovem Skůry a u kostela v Hobšovicích na hřbitově bude umístěn kompostér na veškerý rostlinný odpad a dále stojany s pytli na tříděný odpad – sklo a plasty. Papír se zatím bude dávat do kompostéru, který se po naplnění bude vyvážet.
Děkujeme všem, kteří odpad z hrobů budou třídit!

Prodloužení uzavírky silnice Beřovice - Vítov do 31.12.2020.

Datum: 3. 6. 2020

Rozhodnutí Odboru dopr. a sil. hosp. Slaný č. 30/2019 - prodloužení platnosti z důvodu nedokončených stavebních prací.
Zvláštní užívání a uzavírka silnice č. III/23921 Vítov – Beřovice v km. stan. 0,080 – 1,380 (směr stan. Vítov – Beřovice) bude ukončena v termínu do 31. 12. 2020.

Zprávy z OÚ Hobšovice, jaro 2020

Datum: 29. 5. 2020

Informace pro naše občany z OÚ Hobšovice např. termíny kulturních akcí, investiční akce,uzavírky silnic, odpady.

Cena vodného od 1.5.2020

Datum: 21. 5. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR dochází s platností od 1. 5. 2020 ke změně sazby DPH u ceny vodného a stočného. Sazba DPH se snižuje z původních 15 % na 10 %. V souvislosti s touto změnou přijalo Představenstvo DSO VSOSO a Rada Města Slaný (na zasedání dne 29. 4. 2020) tato usnesení:
* Cena u vodného a stočného bez DPH se zvyšuje o rozdíl sazby DPH. Cena vodného a stočného s DPH, tj, cena pro odběratele - fyzickou osobu zůstává beze změny (viz tabulka v příloze Ceny vodného a stočného)
* Finanční rozdíl navýšením ceny bez DPH bude použit na zvýšení nájemného pro zbylou část roku 2020 z provozování vodohospodářské infrastruktury obcí, tj. vodovodů a kanalizací a to zejména pro účely oprav a reinvestic.

Opatření obecné povahy vydané dne 23.7.2015 pod .č.j.33422/2015/OŽP

Datum: 13. 5. 2020

Opatření se týká omezení nakládání s povrchovými a podzemními vodami v celém ORP Slaný.Opatření obecné povahy při nedostatku vody.
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve veřejném zájmu, a
to s platností do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Slaný, a to pro účely mytí aut,zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Novostavba tří bytů Hobšovice - zahájení stavby.

Datum: 29. 4. 2020

V březnu proběhlo VŘ na dodavatele akce stavba tří sociálních bytů v obci Hobšovice. VŘ vyhrála firma FIMOREK stavební a obchodní spol. s.r.o., cena za dílo je 8,288 mil. Kč bez DPH. Dotace Z MMR na tuto akci je 5,034 mil. Kč. Stavba bude předfinancována úvěrem poskytnutým Komerční bankou Kladno ve výši 6 mil. Kč. Stavba je rozdělena na dvě etapy: 1. etapa řeší demolici objektů na p.č.39, k.ú. Hobšovice a následnou novou stavbu rodinného domu se 3-mi bytovými jednotkami a výstavbu ČOV. Druhá etapa řeší novou stavbu krytého parkovacího stání a zděného plotu.

Sběrné místo Skůry se otevírá 25.dubna 2020. Jarní svoz nebezpečného odpadu je zrušen.

Datum: 22. 4. 2020

Sběrné místo Skůry se otevírá pro naše občany v sobotu 25. dubna 2020 a dále platí schválená otevírací doba sběrné místa Skůry pro rok 2020. Na sběrném místě mohou naši občané ukládat velkoobjemový odpad z domácnosti, pokrmové tuky z domácnosti v plastové lahvi, obaly tetrapack od mléka a džusů, dále menší množství stavební suti, veškeré kovové odpady, např. plechovky od potravin, piva, plechové nádobí. Na sběrném místě nelze ukládat bioodpad, plasty,sklo, papír, nebezpečný odpad, elektroniku /pračky,kamna,varné konvice atd./, elektrozařízení a pneumatiky.
FCC ČR, s.r.o. zrušila plánovaný jarní mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik, který se měl uskutečnit v našich obcích v květnu 2020. Příští mobilní svoz NO a pneumatik se bude konat v říjnu 2020.

Uzavírka mostu v centru Zlonic do 31.10.2020.

Datum: 8. 4. 2020

Z důvodu rekonstrukce mostu přes Zlonický potok v centru Zlonic není možný průjezd městysem Zlonice, platnost uzavírky do konce měsíce října 2020.

vodovodní přípojka u hřbitova Hobšovice

Vodovodní přípojka u hřbitova v Hobšovicích.

Datum: 27. 3. 2020

Od 27. března mají občané možnost při návštěvě hřbitova využít k odběru vody novou vodovodní přípojku, je vybudovaná hned vedle studny u vchodu na hřbitov.

Veřejná autobusová doprava na Slánsku od 24.8.2019-linky 593,594- jízdní řády

Datum: 19. 2. 2020

Veřejná autobusová doprava na Slánsku od 24.8.2019-linky 593,594- jízdní řády.

Upozornění pro občany! Změna frekvence svozu komunálního odpadu v roce 2020.

Datum: 31. 1. 2020

Upozorňujeme občany, že od 1.1.2020 se bude konat svoz komunálního odpadu každých 14 dní! Vždy každý lichý pátek, zahájení svozu je 3.1.2020.

Otevírací doba sběrného místa Skůry od 12.10.2019 do konce roku 2020.

Datum: 16. 10. 2019

Otevírací doba sběrného místa Skůry od 12.10.2019 do konce roku 2020. Vždy v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod.V těchto termínech obsluha sběrného místa od občanů převezme velkoobjemový odpad z domácností, stavební suť, železo /např. hliníkové plechovky/, pokrmové tuky v pet lahvích z domácností a obaly tetrapack od mléka. Na sběrné místo se neukládá elektronika, bojlery, pračky atd., nebezpečný odpad a pneumatiky.